സഹജ സുയോധന

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

സഹജ സുയോധന! സകലനയാംബുധി

സഹദേവന്‍ പണയം

അർത്ഥം: 

സഹോദരാ ദുര്യോധന, ഇത്തവണ, സകല നയങ്ങളുടേയും സമുദ്രമായ സഹദേവൻ ആണ് പണയം.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

വീണ്ടും ധര്‍മ്മപുത്രരും ശകുനിയും ചൂതുകളിക്കുന്നു. ധര്‍മ്മപുത്രന്‍ പരാജയപ്പെട്ടതു കണ്ട് ദുശാസനന്‍ സഹദേവനെ പിടിച്ച് ഇടതുവശത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി നിര്‍ത്തുന്നു.