ശാപമിതുപോരുമയി സദയേ

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധൃതരാഷ്ട്രൻ

ഇത്ഥം വദന്ത്യാം ഖലു തത്സഭായാം

പാർത്ഥപ്രിയായാം പരിശങ്കമാനാഃ

അന്ധോനൃപോ ഭൃത്യകരാവലംബീ

രുന്ധൻശപന്തീമിതിതാമവാദീത്

ശാപമിതുപോരുമയി സദയേ ബാലേ

ദ്രൗപദീ! നിശമയ മമ തനയേ!

ഉഗ്രതരയാ ഗിരാ വ്യത്യയ മാ 

മാം ആഗ്രഹമതെന്തു തവ കഥയ

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകം:- ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ ശപിയ്ക്കുന്നത് കേട്ട്, അന്ധനായ രാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ അവളോട് പറഞ്ഞു.

പദം:- അല്ലയോ ദ്രൗപദീ, മകളേ, ശപിച്ചത് മതി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആഗ്രഹം പറയൂ.