വല്ലഭ മുല്ലശരോപമ കേള്‍ക്ക നീ

രാഗം: 

അഠാണ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭാനുമതി

വല്ലഭ മുല്ലശരോപമ കേള്‍ക്ക നീ

വചനമിദം മമ സുമതേ!

ചൊല്ലിയതാദരിച്ചില്ലെന്നയി തവ

തെല്ലും പരിഭവമരുതേ

ദ്രൌപദി തന്നുടെ വൈഭവമോര്‍ത്തിഹ

ഭൂപതിവര! മമ പാരം

കോപമോടീര്‍ഷ്യയപത്രപതാപവും

കുരുവര! നാ‍ന്യവിചാരം

അർത്ഥം: 

വല്ലഭാ, കാമോപമാ, സുമതേ, എന്റെ വചനങ്ങള്‍ അങ്ങ് കേട്ടാലും. പറഞ്ഞതിനെ ഞാന്‍ അനുസ്സരിച്ചില്ലാ എന്ന് അങ്ങേയ്ക്ക് ഒട്ടും പരിഭവം അരുതേ. രാജശ്രേഷ്ഠാ, ദ്രൌപദിയുടെ ഭാഗ്യം ഓര്‍ത്ത് എനിക്ക് വളരെ കോപവും, ഈര്‍ഷ്യയും, ലജ്ജയും, ദു:ഖവും തോന്നുന്നു. കൌരവശ്രേഷ്ഠാ, മറ്റൊരു വിചാരവും ഇവിടെ തോന്നുന്നില്ല.