രംഗം 9 ഹസ്തിനപുരം 

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

ദൂതുമായി വന്ന കൃഷ്ണൻ, ധൃതരാഷ്ട്രരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ദുര്യോധനൻ, സഭാവാസികളോട്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നാൽ കൃഷ്ണനെ മാനിക്കരുത് എന്ന് ചട്ടം കെട്ടുന്നു.