രംഗം 7 ഉപപ്ലവ്യഗ്രാമം

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും അവസാനിച്ച ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ദൂത് പോകാനായി ധർമ്മപുത്രർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ രംഗവും സാധാരണ  ഇപ്പോൾ പതിവില്ല.