രംഗം 5 ശകുനിഗൃഹം

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

സഭയിൽ പരിഹസിയ്ക്കപ്പെട്ട ദുര്യോധനാദികൾ മനോവിഷമത്തോടെ അമ്മാമനായ ശകുനിയോട് സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നു. ശകുനി പാണ്ഡവരോട് ചൂത് കളിയ്ക്കാൻ ദുര്യോധനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. താൻ കള്ളച്ചൂതിൽ പാണ്ഡവരെ തോല്പിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.