രംഗം 4 സഭാപ്രവേശം തുടർച്ച

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

ദുര്യോധനനും കൂട്ടരും പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് അടയാഭരണങ്ങളോടെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു