രംഗം 18 ഹസ്തിനപുരം

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

യുദ്ധമെല്ലാം തീർന്ന് ഹസ്തിനപുരി. ഈ രംഗവും നടപ്പില്ല. അവസാനരംഗം ആണിത്.