രംഗം 15 യുദ്ധഭൂമി ദുശ്ശാസനവധം

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധം പതിനാറാം ദിവസം. ദുശ്ശാസനവധം. രൗദ്രഭീമന്റെ രംഗം.