രംഗം 12 കുരുക്ഷേത്ര രണഭൂമി

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

ഹനൂമാൻ കുരുക്ഷേത്ര രണഭൂമിയിൽ വന്ന് അർജ്ജുനന്റെ കൊടിയിൽ കയറി ഇരുന്ന് ഭീകരഗർജ്ജനം കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ രംഗവും പതിവില്ല.