രംഗം 11 കദളീവനം

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

അർജ്ജുനൻ സ്മരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ് കദളീവനത്തിൽ തപസ്സുചെയ്യുന്ന ഹനൂമാന്റെ തപസ്സ് ഇളകുന്നു. കാരണം ആലോചിയ്ക്കുന്നു. ഈ രംഗം ഒന്നും പതിവില്ല. നേരിട്ട് യുദ്ധരംഗത്തേയ്ക്ക് സങ്ക്രമിക്കുകയാണ് പതിവ്.