രംഗം 1 ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം- ധർമ്മപുത്രർ – പാഞ്ചാലി

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

ഈ രംഗം ഇപ്പോൾ പതിവില്ല