മൽപിതാമഹാവീര

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

മല്പിതാമഹാവീര! തല്പദാബ്ജമാദരേണ

അല്പവീര്യനർജ്ജുനോഹമാശ്രയേ വിഭോ!

നിങ്കടാക്ഷമത്രസിദ്ധമെങ്കിലേന്തുവിഷമമുള്ളൂ

ശങ്കയില്ല കണ്ടുകൊൾക സംഗരാവനൗ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.