മൂഢ വൃകോദര

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

ഉത്പത്യ വേഗാദുദകാദുദാരം  

ഗദാം ഗൃഹീത്വാ ഗതസാദ്ധ്വേസോസൗ

ദുർവാരദോർവീര്യാമഥോപസൃത്യ 

ദുര്യോധനോഭാഷത ഭീമസേനം

മൂഢ  വൃകോദര! മുതിരുക പോരിനു മോടികൾകൂട്ടീടുക

പ്രൗഢതയധികമുരച്ചൊരു നിന്നുടെ രൂഢമദം ദൃഢമിന്നുശമിയ്ക്കും

ഒരുത്തനിവനെന്നോർത്തു ഉരത്തുവന്നുരപ്പതു

നിരർത്ഥമാകുമെന്നതു നിരൂപിക്കണം

മരത്തിനെമറിക്കുന്നു മരുത്തിന്റെ മഹത്താകും

കരുത്തതുഫലിക്കുമോ ധരിത്രീധരേ?

അർത്ഥം: 

പദം:- എടാ പൊട്ടാ, യുദ്ധത്തിനു വേഗം മുതിർന്നാലും. നിന്റെ അഹന്ത ഇപ്പോൾ ശമിയ്ക്കും. ഞാനൊരുത്തനേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ആകും എന്ന് ഓർത്തോ. മരം മറിച്ചിടുന്ന വായുവിന്റെ കരുത്ത് ഭൂമിയോട് പറ്റില്ല.