മുഗ്ദ്ധമതേ കൃഷ്ണേ

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുശ്ശാസനൻ

മുഗ്ദ്ധമതേ കൃഷ്ണേ! ചൊൽക ദുഗ്ദ്ധചോരൻ കൃഷ്നനോ വി –

ഭഗ്ദ്ധനഹോ തവ പാലനേ?

ഇദ്ധരാങ്കണം മുഗ്ദ്ധമായ് മാർജ്ജനം ചെയ്യണം

സ്നിഗ്ദ്ധതയില്ല നമുക്കു ധരിക്കെടീ ദഗ്ദ്ധയതാം നീയിതുചെയ്യായ്കിൽ

പാഞ്ചാലി കേള്‍ നിന്നുടെയ

പഞ്ചപ്രാണനാഥന്മാരും

അഞ്ചാതെകണ്ടേവം നില്ക്കവേ ചഞ്ചലഹീനം

പൂഞ്ചേലഞാനിന്നഴിക്കുവന്‍

വഞ്ചകവരനാം വസുദേവാത്മജ-

വഞ്ചതിബലവും കാണണമിപ്പോള്‍

അർത്ഥം: 

പാഞ്ചാലീ, കേള്‍ക്ക്. നിന്റെ അഞ്ച് പ്രാണനാഥന്മാരും നാണമില്ലാതെ, ഇപ്രകാരം ഇളക്കമില്ലാതെ നില്ക്കവേ പൂഞ്ചേല ഞാനിന്ന് അഴിക്കുന്നുണ്ട്. വഞ്ചകശ്രേഷ്ഠനായ വസുദേവപുത്രന്റെ വന്‍ ചതിബലവും ഇപ്പോള്‍ കാണണം.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ദുശ്ശാസനന്‍ പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന് മുതിരുന്നു. ഓരോ വസ്ത്രം അഴിക്കുംതോറും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസത്താല്‍ ദ്രൌപദിയുടെ ദേഹത്ത് വീണ്ടും വസ്ത്രം കാണപ്പെടുന്നു. ഒടുവില്‍ ദുശ്ശാസനന്‍ തളര്‍ന്നു വീഴുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഗായകര്‍ ശ്ലോകമാലപിക്കുന്നു.