ഭീമജിഷ്ണുയമൈരമൈവ

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ഭീമജിഷ്ണുയമൈരമൈവസ കോപമേഷ്യതി ധര്‍മ്മജന്‍

ഭൂമിപാലക ഭാഗമുള്ളതു പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം

അർത്ഥം: 

ഭീമന്‍, അര്‍ജ്ജുനന്‍, നകുലസഹദേഹന്മാര്‍, എന്നീ അനുജന്മാരോടുകൂടി വസിക്കുന്ന ധര്‍മ്മജന്‍ കോപിക്കും. രാജാവേ, പാണ്ഡവര്‍ക്കുള്ള ഭാഗം കൊടുക്കണം.