ഭദ്രമനൽപ്പം ഭവതു ഭവാനിഹ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹനൂമാൻ

ഭദ്രമനൽപ്പം ഭവതു ഭവാനിഹ ഭസ്മമതാക്കുക രിപുനികരം

വിദ്യുതമിഹ രഥമാരോഹ ദൃഢം വിദ്ര്യുതമാകും കുരുപതി സൈന്യം

വിജയ മഹാരഥ! തവരഥമതിലെ ദ്ധ്വജമതിലത്രവസിക്കുന്നേരം

അജിതദരാനുജരവമൊടുസമമായലറിയൊടുക്കുവനരികളെയധികം

ദശമുഖഹതിയതിനായ്പണ്ടു ദശരഥസുതനായിന്നിഹപിന്നെ

ശിശുപാലോദിഹതിക്കജനിച്ചൊരു

പശുപാകൃതിയെ നമിക്ക ജയിക്കാം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല ഈ രംഗം.