പാശമമ്പൊടു കൊണ്ടുവാ

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

പാശമമ്പൊടു കൊണ്ടുവാ യദുപാശനെയിഹ കെട്ടുവാന്‍

നാശമങ്ങിതറിഞ്ഞു പാണ്ഡവരാശു വന്നിതഴിക്കണം

അർത്ഥം: 

ഈ യാദവനെ കെട്ടുവാന്‍ പെട്ടന്ന് കയര്‍ കൊണ്ടുവാ. നാശമറിഞ്ഞ് പാണ്ഡവര്‍ പെട്ടന്നിവിടെവന്ന് ഇത് അഴിക്കണം.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ പദം ദുശ്ശാസനനോടായി ആണ്. ദുര്യോധനാജ്ഞകേട്ട് ദുശ്ശാസനന്‍ കയര്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ പോകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ അടുത്ത ചരണമാടുന്നു.