പാര്‍ത്ഥാ പാര്‍ക്കുകില്‍ അപമാനമിതു

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

പാര്‍ത്ഥാ പാര്‍ക്കുകില്‍ അവമാനമിതു

ആര്‍ക്കുചേര്‍ന്നതു വിവശത വെടിയുക

കൊല്‍വതെവനെവരെ എവനിഹ മൃതിഭുവി

ചൊല്‍ക പരമചേതന അവിനാശിനി

അർത്ഥം: 

പാര്‍ത്ഥാ, വിചാരിച്ചാല്‍ അപമാനമാണിത്‍. ആര്‍ക്കുചേര്‍ന്നതാണിത്? വിവശത വെടിയുക. ആര് ആരേയാണ് കൊല്ലുന്നത്? എവനാണിവിടെ മരിക്കുന്നത്? പറയുക. പരമാത്മാവ് ലോകത്തില്‍ നാശമില്ലാത്തതാകുന്നു.