പരവശഭാവമിതെന്തു

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

പരവശഭാവമിതെന്തു പൃഥാസുത!

പറയുക കിം പണയം?

അർത്ഥം: 

ക്ഷീണഭാവം എന്താണ് കുന്തീസുതാ? പറയുക എന്താണ് പണയം?