നില്ലെടാ നില്ലെടാ നീയല്ലൊപണ്ടെന്റെ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

ന്യസ്താസ്ത്രേ സുരസിന്ധുജേ, സുതഹതിം ശ്രുത്വാ നിരസ്തായുധേ

ദ്രോണേ സൈന്യപതൗ ച പാർഷതഹതേ, കർണ്ണേഥ സൈന്യേശ്വരേ

സ്മാരം സ്മാരമപി സ്വദാരവസനാക്ഷേപം തദാക്ഷേപവാക്-

ക്രോധോത്ക്ഷിപ്തഗദോത്ഥിതേന ജഗൃഹേ ഭീമേന ദുശ്ശാസനഃ

നില്ലെടാ നില്ലെടാ നീയല്ലൊപണ്ടെന്റെ വല്ലഭ തന്നുടെ വസ്ത്രം പറിച്ചതും

വല്ലാത്തനുദ്യൂതമുണ്ടാക്കിവെച്ചതുമെല്ലാം നിനച്ചിന്നു കൊല്ലാതയച്ചിടാ

അർത്ഥം: 

നിൽക്കെടാ നിൽക്കെടാ, നീ അല്ലേ പണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെവസ്ത്രം കവർന്നത്? അനുദ്യൂതം ഉണ്ടാക്കിയതും നീ തന്നെ. അതൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നിന്നെ കൊല്ലാതെ അയക്കില്ല.

(ചൂതുകളി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി. രണ്ടാമത്തേതിനെ അനുദ്യൂതം എന്ന് പറയുന്നു.)