ജ്ഞാതിവത്സല ഭൂരിഭൂതിത

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ധൃതരാഷ്ട്രഗിരം നിരസ്യ കുന്തീ-

സുതരാഷ്ട്രം വിസൃജാമി നൈവചൈവം

ധൃതനിശ്ചയമേഷ നാഗകേതും

സ്മിതപൂര്‍വ്വം സ്മ തമാഹ വാസുദേവഃ

ജ്ഞാതിവത്സല ഭൂരിഭൂതിത ഭൂപവീര മഹാമതേ

പാതിരാജ്യമതിന്നു നീ നൃപാ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകം:- ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ വാക്കുകള്‍ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് കുന്തീസുതരുടെ രാജ്യം ഞാന്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് നിശ്ചയിച്ച ദുര്യോധനനോട് വാസുദേവന്‍ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

പദം:-ബന്ധുവത്സലാ, വളരെ ഭൂസ്വത്തുള്ളവനേ, ക്ഷത്രിയവീരാ, മഹാമനസ്സേ, രാജാവേ, ഇന്ന് നീ പാതിരാജ്യം പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇടത്തുഭാഗത്തുകൂടി പ്രവേശിച്ച് ദുര്യോധനനെ സമീപിക്കുന്നു. ദുര്യോധനന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഉപവിഷ്ടനാകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ഇടതുവശത്ത് പീഠത്തില്‍ ഇരിന്നുകൊണ്ട് പദാഭിനയം ആരംഭിക്കുന്നു.