ജീവനായക ബന്ധുജീവസമാധര

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പാഞ്ചാലി

ജീവനായക ബന്ധുജീവസമാധര! ജീവിതേശാത്മജ! വീര!

പാവനതരാകൃതേ! പരമഗുണവസതേ!

ഭാവം തെളിഞ്ഞു ഭവാൻ ഭാഷിതം മമ കേൾക്ക

ഫുല്ലാശോകബകുളപൂർണ്ണമായീടുന്ന

നല്ലോരുദ്യാനമിദം നരപതേ! കാൺക

മല്ലലോചന! ചാരുമലയമന്ദമാരുതൻ

മെല്ലവേയണകയാൽ മേനിയുമധികം കുളിർക്കുന്നു-കാമൻ

ജ്വലിക്കുന്നു പാരം വലയ്ക്കുന്നു ധൈര്യം മതിക്കിന്നു കുറയ്ക്കുന്നു

മധുവുണ്ടു മദിച്ചുടൻ മധുകരകുലങ്ങളും മധുരമായ് മുരളുന്നു മഹനീയശീല!

വിധുതാനുമുദിച്ചിതാ വിശദാംശുവിലേപനാൽ

അധുനാ ദിഗ്‌വധുക്കളെ അലങ്കരിച്ചീടുന്നു;

സ്മരവില്ലിനല്ലൽ വരും ചില്ലികൊണ്ടു 

വര! തല്ലിടൊല്ല തനുവല്ലിയണകല്ലീ?

തിരശ്ശീല

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ മറുപടി പദവും പതിവില്ല.