ജയ ജയ നരകാരേ

രാഗം: 

ഭൂപാളം

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധൃതരാഷ്ട്രൻ

ജയ ജയ നരകാരേ ബാഹുസംശോഭിതാരേ

ദുരിതസലിലപൂരേ ദുഃഖയാദോഗഭീരേ

ജനമി മമപസാരേ മോഹസിന്ധാവപാരേ

ഭ്രമയ ന ബഹുഘോരേ തേ നമോ ദേവ ശൌരേ

അർത്ഥം: 

നരകാരേ ജയിച്ചാലും. നിറയെ കൈകളോടുകൂടി ശോഭിക്കുന്നവനേ ജയിച്ചാലും. ദുരിതകടലില്‍ വീണ് ഭീമമായി ദു:ഖിക്കുന്ന, മോഹക്കടലില്‍ പെട്ട് ബഹുഘോരമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജന്മത്തെ ഇതില്‍നിന്നും കരകയറ്റേണമേ. ശൌരീ, ദേവാ, ഞാനങ്ങയെ നമസ്ക്കരിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ വിവരം: 

ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രസ്തുതി ആണ്. ഈ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ അന്ധനായെന്നും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കാഴ്ച്ച തിരിച്ച് കിട്ടിയെന്നും കവിമതം – എന്ന് വെള്ളിനേഴി അച്ചുതൻ കുട്ടിയുടെ കഥകളിപ്പദം എന്ന പുസ്തകം രണ്ടാം എഡിഷനിൽ.