ചിത്രമത്ര വിചിത്രവീര്യജനല്ല

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ചിത്രമത്ര വിചിത്രവീര്യജനല്ല നിന്നുടെ താതനും

അത്ര നീ വിധവാത്മജന്നുടെ പുത്രനെന്നു ധരിക്കണം

അർത്ഥം: 

ഏറ്റവും വിചിത്രം! വിചിത്രവീര്യന്റെ പുത്രനല്ല നിന്റെ അച്ഛനും. ഇവിടെ നീ വിധവാത്മജന്റെ പുത്രനാണന്ന് മനസ്സിലാക്കുക

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ദുശ്ശാസനന്‍ പ്രവേശിച്ച് ദുര്യോധനനെ വണങ്ങുന്നു. ദുര്യോധനന്‍ ദുശ്ശാസനനോടായി അടുത്ത ചരണം ആടുന്നു.