ചതികൊണ്ടെന്തൊരു ഫലമീ ചൂതില്‍

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശകുനി

ചതികൊണ്ടെന്തൊരു ഫലമീ ചൂതില്‍

ചപലതയിങ്ങിനെ ചൊല്ലരുതേ നീ 

ക്ഷിതിവര ദൈവവിലാസം പോലെ

ക്ഷതിയും ജയവും വന്നീടുമല്ലോ

വരിക നീ ചൂതിനെടോ ഇരിക്കുക

വിരവൊടു ധര്‍മ്മസുതാ

അർത്ഥം: 

ചതികൊണ്ട് എന്തുഫലമാണ് ഈ ചൂതില്‍? ചപലത ഇങ്ങിനെ പറയരുതേ. രാജശ്രേഷ്ഠാ, ദൈവവിധിപോലെ ജയപരാജയങ്ങള്‍ വന്നീടുമല്ലോ. എടോ, ധര്‍മ്മസുതാ, വരിക. നീ വഴിപോലെ ചൂതിനിരിക്കുക.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ചൂതുകളിക്കാനായി വലതുഭാഗത്തായി ധര്‍മ്മപുത്രനും ഇടതുവശത്തായി ശകുനിയും നിലത്തിരുന്ന് പകിടയും ചൂതുപടവും ഒരുക്കുന്നു. ദുര്യോധനന്‍ മദ്ധ്യത്തില്‍ പിന്നിലായി പീഠത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നു. ഗായകര്‍ ശ്ലോകം ആലപിക്കുന്നു.