ചണ്ഡ കേൾ ശിഖണ്ഡിയായ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിഖണ്ഡി

ചണ്ഡ! കേൾ ശിഖണ്ഡിയായ ശൗണ്ഡനെന്നുമറികയെന്നെ

ഖണ്ഡിതാരിമണ്ഡലോസ്മി കണ്ടുകൊൾക നീ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.