ചഞ്ചലത്വമതില്ല മാമക

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

ചഞ്ചലത്വമതില്ല മാമകനെഞ്ചകത്തയി മാധവ

പഞ്ചദേശമതിന്നു യാദവ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുത്തിടാ

അർത്ഥം: 

മാധവാ, എന്റെ മനസ്സില്‍ ചാഞ്ചല്യം ഇല്ല. യാദവാ, പഞ്ചദേശവും ഇന്ന് പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല.