ചഞ്ചലത്വമതിന്നു സാമ്പ്രതമെങ്കിലെന്റെ

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ചഞ്ചലത്വമതിന്നു സാമ്പ്രതമെങ്കിലെന്റെ സുയോധനാ

പഞ്ചദേശമതെങ്കിലും നൃപാ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം

അർത്ഥം: 

എന്റെ സുയോധനാ, അതിന് ഇപ്പോള്‍ മനസ്ചാഞ്ചല്യമാണേങ്കില്‍ രാജാവേ, അഞ്ച് ദേശങ്ങളെങ്കിലും പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കണം