ചക്രപാണിഞാനിരിക്കെ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ചക്രപാണിഞാനിരിക്കെ ശക്രപുത്രനോടു നിന്റെ

വിക്രമം ഫലിക്കയില്ല വീര്യവാരിധേ!

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.