ഖേടാ കൗരവകീടാ! പോരിനായ് വാടാ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

ഭീഷ്മദ്രോണഗുരുപ്രദർസിതജയോപായോഥാ ചായോധനം

കർത്തും നിശ്ചിതധീസ്തദാ ദ്രുപദജം സങ്കല്പ്യ സേനാപതിം

ഭീമാദീൻ പ്രിയസംഗരാൻ പ്രമദയൻ പ്രത്യർത്ഥിനഃകമ്പയൻ

സംഗ്രാമായ സമാഹ്വയച്ഛമനജസ്സർപ്പദ്ധ്വജം സാനുജം

ഖേടാ കൗരവകീടാ! പോരിനായ് വാടാ നമ്മോടും വാടാ ഞാനിനി

കൂടലർകുലപാടനപടുചൂടും‌രത്നങ്ങൾപാടും യശസാ

ഈടുള്ളനുജരോടുകൂടെ ഞാൻ ആടലെന്നിയെ അടല്പോരുതീടാം

നാടു ഞങ്ങടെ പാടേ ഹരിച്ചു കാടുവാഴിച്ച കഠുനദുർമ്മതേ!

കൂടകർമ്മങ്ങൾ കൂടെ നിന്നുടെ പാടവമെല്ലാം പടയിൽകാട്ടുക

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ പോരിനു വിളിപ്പദം പതിവില്ല ഇപ്പോൾ.