കുരയ്ക്കുന്നകുറുക്കനോടുരയ്ക്കുമാറുണ്ടോ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

കുരയ്ക്കുന്നകുറുക്കനോടുരയ്ക്കുമാറുണ്ടോ സിംഹം?

ഇരിക്കുവാൻ കൊതിയെങ്കിൽ തിരിക്കവേഗം

മരിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടെന്നിരിക്കിലോ മഹാഗദ

ധരിക്ക വന്നെതിർക്ക സംഹരിക്കുവൻ ഞാൻ

മൂഢ! സുയോധന! മുതിരുക പോരിനു മോടികൾ കൂട്ടീടുക

അർത്ഥം: 

കുരയ്ക്കുന്ന കുറുക്കനു സിംഹം മറുപടി കൊടുക്കാറില്ല. ജീവനിൽ കൊതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊയ്കോ വേഗം. മരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഗദയുമെടുത്ത് പോരിനു വാ.