കിഞ്ചനാപി വിചാരവും നഹി

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

കിഞ്ചനാപി വിചാരവും നഹി ഗച്ഛ കേശവ കേവലം

പഞ്ചഗേഹമതിന്നു യാദവ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുത്തിടാ

അർത്ഥം: 

ഭിക്ഷ നല്‍കാനുള്ള ഉദ്ദേശവും ഇല്ല. വെറുതെ പോ കേശവാ. യാദവാ, പഞ്ചഗേഹവും ഇന്ന് പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല.