കാന്താരവിന്ദനയനേ കാമിനീമണേ കാന്തേ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

കാമാനവാപ്യ കമലേശകൃപാപ്രഭാവാത്

കാമം വസൻനിജപുരേ സ കദാപി രാജാ.

സാമോദചാരുപവനോപവനേനുരൂപാം

സാമോദമാഹ കമനീം കമനീയരൂപാം

കാന്താരവിന്ദനയനേ, കാമിനീമണേ, കാന്തേ! കളഭഗമനേ !

സന്തോഷകാരിവസന്തകാലമിതു

ചന്തമായ്‌വിലസുന്നു ചലമിഴി ചതുരം

കണ്ടാലുമത്രപടർന്നു മുല്ലകലിക നിരന്നുവിടർന്നു

കൊണ്ടാടിയത്ര കടന്നു കാമൻ കുതുകവിലാസം തുടർന്നു

വണ്ടുകൾ നിര വരകുസുമരസം വടിവോടുതേടിയുമതിസരസം

പൂണ്ടുമുരണ്ടിഹ മദനരസം പുരു രചയതി വരികനുരഹസം

ഇണ്ടലൊഴിഞ്ഞുപകണ്ഠസരോവിസ-

മുണ്ടുകളിപ്പതുകണ്ടിതോ ഹംസം?

പ്രാലേയരുചിവദനേ! ബാലേ! പ്രചുരഗുണൈകസദനേ!

മാലേയമൃദുപവനേ! ബാലപികാരവകളവചനേ!

ബഹുലചികുരജിതസജലഘനേ ബാലികമാർമണിഗുരുജഘനേ!

ബഹുരുചിവരികയിവിപുലഘനേ

പലപലസുമകുലസുരഭിലഹിമ‌ജല-

കലിതമൃദുലതരകിസലയശയനേ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ധർമ്മപുത്രരുടെ ഈ പദം പതിവില്ല ഇപ്പോൾ.