കരുത്തരാം നിങ്ങൾ പണ്ടു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

കരുത്തരാം നിങ്ങൾ പണ്ടു കരുണകൂടാതെ കണ്ടു

കരപാദമെന്നുടയ കയറാൽ കെട്ടി,

കരയില്ലാത്തൊരുഗംഗാകയത്തിലിട്ടതില്ലയോ?

അരേ! ഭവാനതിൻഫലമനുഭവിക്ക

ഒരിക്കലല്ല നിങ്ങൾ വിതരിച്ചു മേ വിഷോദനം

അരക്കില്ലമതിലാക്കി കരിച്ചുപിന്നെ

തിരിച്ചുതന്നു രാജ്യവും ചതിച്ചു ചൂതതിലതും

ഹരിച്ചതിൻഫലമിപ്പോളനുഭവിക്ക

ദ്രുപദരാജപുത്രിയെ ദ്രുതതരം കബരിയിൽ

സപദിപോയ്പിടിപെട്ടു സഭയിലാക്കി

അപവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ടപകൃപമവൾവസ്ത്രം

അപഹരിച്ചതിൻഫലമനുഭവിക്ക

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഭീമൻ ദുര്യോധനനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മാറുന്നു.

തിരശ്ശീല