കരുണാവരുണാലയ തരുണാരുണവദന

രാഗം: 

ദേവഗാന്ധാരം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

കരുണാവരുണാലയ തരുണാരുണവദന

ശരണം തവചരണം വരണം മമ മാധവ

വിജയമെന്തിനു കൃഷ്ണാ സ്വജനഹനനം ചെയ്തു

നിജനില അറിയാതെ വിജയനുള്‍പതറുന്നു

അർത്ഥം: 

സ്വജനഹത്യചെയ്തിട്ട് വിജയം എന്തിനാണ്? കൃഷ്ണാ, സത്യമറിയാതെ എന്റെ മനസ്സ് പതറുന്നു.