ഇടശ്ലോകം 4

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

ക്രുദ്ധ്യദ്ഭീമനൃസിംഹപീതരുധിരേ ദുശ്ശാസനേന്ദ്രാഹിതേ

പ്രഹ്ലാദപണയാകുലഞ്ച സമഭൂന്നിർമ്മന്യു കൃഷ്ണാന്തരാം

സ്വർവൈരോചനിനാപ്യഭാജി ബലിനാ ജിഷ്ണോർജ്ജിഗീഷാജുഷാ

ശല്യോ ധർമ്മഭുവാഥ ഗോസ്സഹരിണാ നിർമ്മൂലമുന്മൂലിതഃ