ഇടശ്ലോകം 3

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

ഇതികപികുലകേതുസ്താവദുക്ത്വാ തമുച്ചൈർ-

ഹരിസുതരഥകേതും സോധിരൂഢോ ഹനൂമാൻ

കുരുപതിഹതിഹേതുഃ കോപ്യയം ധൂമകേതു-

ർവിയതി സരസമിത്യുത്പ്രേക്ഷിതഃപ്രൈക്ഷിലോകൈഃ