ഇടശ്ലോകം 2

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

യുദ്ധോദ്യോഗം കുരു കുരുപതേ! മന്ത്രിഭിർമ്മന്ത്രയിത്വ

ലുബ്ധാത്മാ ത്വം കുനയ! നചിരാദേവ ഗന്താസി ചാന്തം!

ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധ്യാ  സ്വയമിതി യഥേച്ഛം ചരേത്യേനമുക്ത്വാ

ഗത്വാ പാർത്ഥോൻ രിപുമതമഥാബോധയന്മാധവോയം