അന്ധമതേ തിഷ്ഠ കിന്ധാവതീ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

അന്ധമതേ! തിഷ്ഠ കിന്ധാവതീ? ഭവാൻ

അന്ധാത്മജാ! നിന്റെരക്തം കുടിച്ചുടൻ

ബന്ധുരഗാത്രി പാഞ്ചാലിതൻ വേണിയെ

ബന്ധിപ്പനെന്നുള്ള സത്യം കഴിക്കുവൻ

അർത്ഥം: 

നിൽക്ക് എവിടേയ്ക്കാണോടുന്നത്? നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സുന്ദരി പാഞ്ചാലിയുടെ തലമുടി കെട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്ന എന്റെ ശപഥം ഞാൻ ഇന്നു തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ട്. 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പാഞ്ചാലിയുടെ അഴിഞ്ഞ മുടി ദുശ്ശാസനന്റെ രക്തം തളിച്ച് കെട്ടികൊടുക്കുന്നു. 

അനുബന്ധ വിവരം: 

ഈ സമയം ഭീമനെ നരസിംഹം ആവാഹിച്ചു എന്നാണ് സങ്കൽപ്പം. രൗദ്രഭീമൻ എന്ന് വിശേഷണം. പാഞ്ചാലിയുടെ മുടി കെട്ടി കൊടുത്തശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണുന്നുണ്ട് ഭീമൻ.