അനുജന്മാരിവരനുഗതരായ്

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

അനുജന്മാരിവരനുഗതരായ് മമ

നനു വദ കിം പണയം?

അർത്ഥം: 

അനുജന്മാരായ ഇവര്‍ എന്റെ അനുയായികളായി. ഇനി പറയൂ, എന്താണ് പണയം?