അത്ഭുതവിക്രമനർഭകനിവനിഹമത്ഭക്താഗ്രേസരനായീടും

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

അത്ഭുതവിക്രമനർഭകനിവനിഹമത്ഭക്താഗ്രേസരനായീടും

നിർഭയനാകിയകലിയെ അടക്കി ഇബ്ഭൂമിതലം പാലിച്ചിടും

സകലഗുണാകരധർമ്മജ നൃപതേ! ശകലിതരിപുകുലഭീമ മഹാബല!

അകലുഷവിജയ വയസ്യമനോഹര നകുല! വിമലസഹദേവമഹാത്മൻ

ജനകസഹോദരി ഗുണഗണവസതേ വനിതാരത്നമേ! സുന്ദരിപാർഷതി!

അനുജേ ഫൽഗുനരമണി സുഭദ്രേ അനവധിസുഖമോടു നിങ്ങൾ വസിപ്പിൻ

പാണ്ഡുനരാധിപപുണ്യനികരപരിപാകന്മാരേ! ശുചിതരയശസാ

പാണ്ഡുരിതാശേഷാശന്മാരേ പാരാതെന്നുടെ ഗിരമിഹകേൾപ്പിൻ;

നാനാവിധമിഹ കാണും വിശ്വം ഞാനെന്നുള്ളിലുറച്ചുനികാമം

മാനവവരരേ മരുവുകസുഖമായ് നൂനമനൂനം ചിരമാനന്ദം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

നടപ്പില്ല.