അഞ്ചുദേശമതങ്ങു നല്‍കുവതിന്നു

രാഗം: 

ചെഞ്ചുരുട്ടി

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദുര്യോധനവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

അഞ്ചുദേശമതങ്ങു നല്‍കുവതിന്നു സംശയമെങ്കിലോ

പഞ്ചഗേഹമതെങ്കിലും നൃപ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം

അർത്ഥം: 

അഞ്ചുദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനും സംശയമെങ്കില്‍ രാജാവേ, അഞ്ച് ഗൃഹമെങ്കിലും പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കണം.