സോമാനോടോത്തചാരുമുഖീ

രാഗം: 

കാപി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദേവയാനി

തദാത്മജാകാവ്യമുനേസ്സുശീലാ

മദാന്ധചിത്താമസുരേന്ദ്രപുത്രീം

തദാത്തവസ്ത്രാഹരാണോത്സുകാസാ

മൃദുസ്മിതാംതാംസമാഭാഷതൈവം

സോമാനോടോത്തചാരുമുഖീശര്‍മിഷ്ഠാവാചം

കമനീരത്നമേകേള്‍ക്കസഖീ

കോമളമാംവസനംമാമകമറികനീ

തന്നീടവേണമിന്നിനിസുന്ദരിമൌലേ

എന്നുടെചേലവേഗംനീ

ഉന്നതകുലജാതയെന്നതുമറിയാതേ

ദുര്‍ന്നയംതുടങ്ങുന്നതിന്‍ഫലംവരുമേ