സാരതരംമമബാഹുപരാക്രമം

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സുകേതു

സാരതരംമമബാഹുപരാക്രമ-മോരാതിന്നിഹവന്നുശഠ!

വനത്തിലമര്‍ത്തസമര്‍ത്ഥ! നിന്നുടല്‍തകര്‍പ്പനിന്നധുനാ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കചനോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന പദമാണിത്. പദശേഷം കചനോട് ഏറ്റു മുട്ടുന്നു. അടുത്ത ദണ്ഡകം പാടുമ്പോൾ വധിക്കുന്നു. ശേഷം ദണ്ഡകത്തിൽ.