സാദരംനീകേള്‍ക്കബാല

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുക്രൻ

സാദരംനീകേള്‍ക്കബാലസാധുശീലമമവാക്യം

മോദമോടിഹവസിക്കആദിതേയഗുരുസൂനോ?

നന്ദിയോടുഗൂഢശാസ്ത്രംഒന്നൊഴിയാതെകണ്ടെല്ലാം

സുന്ദരാംഗാ!പഠിപ്പിപ്പന്‍ഖിന്നതയതിന്നുവേണ്ട

നിങ്കലെനിക്കതിപ്രേമംഅങ്കുരിച്ചിതുനികാമം

ശങ്കയൊഴിഞ്ഞിനികാമംതിങ്കള്‍മുഖവരുംക്ഷേമം

എന്തുകൊണ്ടോഗുരുസൂനോബന്ധുവായിവര്‍ക്കുഞാനോ

എന്തിനെയുമീശ്വരനോപന്തിയാകുന്നിതുതാനേ