സരസിജശരരൂപ

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുക്രൻ

ദൈതേയാധിപനിര്‍ജ്ജിതാമരപതേരാജ്ഞാംഗൃഹീത്വാതതഃ

പ്രീതംതംമൃതജീവനീമനുവരംലബ്ധുംകവേരുത്തമം

പ്രത്യര്‍ത്ഥിപ്രശമായദേവസദനാദാഗത്യഭക്ത്യാസമം

നത്വാസംസ്ഥിതമംഗിരസ്സുതസുതംസോവാചവാചംയമഃ

സരസിജശരരൂപ! മേ സന്നിധിയിങ്കല്‍

വരികയിശിശുരത്നമേ

നിരുപമഗുണഗണ-മണയുന്നനിന്നുടെ

വരവേതുപുരേനിന്നെ-ന്നറിവതിനുരുമോഹം

ധീരന്മാരണിമൌലി-ഹീരരത്നമേനിന്‍റെ

ചാരുരൂപലാവണ്യസാരസ്യഗുണങ്ങളെ

ഉരഗേന്ദ്രനുരചെയവാന്‍ശ്രമിക്കിലുംരസന-

വിഭജിക്കിലുംഹരിമപിഭജിക്കിലുംകഴിവരാ

സാരസാസനസൃഷ്ടി-ചാരുതയ്ക്കെ*തിരായി

പാരാതെവിളങ്ങുന്നപൂരുഷമണിയാംനീ

ആരാല്‍വന്നതിനാലെമതികമലംമമ

ക്രിയകളഖിലംനയന-മപിസഫലംഎന്നറികനീ (*അതിരായി-പാഠഭേദം)

ഇജ്ജനത്തിനുള്ളൊരുദുര്‍ജ്ജനസഹവാസം

വിജ്ഞായമുരരിപുവാജ്ഞാപിച്ചിതോനിന്നെ?

സജ്ജനപരായണനിഹഭുവനേ

ചാരുഗുണഘടനേജയതിസദവനേനമാമിതം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശുക്രന്‍ വലത്ത്  പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. കചന്‍പ്രവേശിച്ച് വന്ദിയ്ക്കുന്നു. കചൻ ശുക്രന്റെ ഈ പദത്തിനു മുൻപ്, ശുക്രന്റെ ആശ്രമം കാണുമ്പൊൾ ശിഖിനിശലഭം എന്ന ആട്ടം പതിവുണ്ട്.

മനോധർമ്മ ആട്ടങ്ങൾ: 

ശിഖിനിശലഭം