സമാപനശ്ലോകം

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

അനന്തരം നഹുഷരാജനപ്പോള്‍

മനംതെളിഞ്ഞിട്ടവരോടുകൂടി

അനന്തതോഷം പുരിപുക്കു വേഗാല്‍

അനന്തശക്തൻ സുഖമായ്‌ വസിച്ചു

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം സമാപ്തം.