ശ്രവിക്ക നീ നരപാല മടിക്കാതിന്നിവള്‍തന്നെ

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശുക്രൻ

തതായയാതേര്‍വചനംകൃശോദരീ

മുദാപറഞ്ഞുനിജതാതനോടേ

തദാശുകേട്ടിട്ടുടനേമുനീശ്വരന്‍

യയാതിമാസാദ്യപറഞ്ഞിവണ്ണം

>

ശ്രവിക്ക നീ നരപാല മടിക്കാതിന്നിവള്‍തന്നെ

വരിക്കേണമതിന്നേതും സ്മരിക്കേണ്ട പാപലേശം

ബ്രഹ്മക്ഷത്രങ്ങള്‍ രണ്ടും തമ്മില്‍ചേരുകിലൊരു

കൻമഷമതിനില്ല നിര്‍മ്മലഗുണാകര

എന്മകള്‍ചൊല്ലും പോലെ ശര്മ്മിഷ്ഠ തന്നെയും നീ

ധര്‍മ്മേണ രക്ഷിക്കേണം അംബുജവിലോചന

ഇരിക്കപോയ്പുരിതന്നിൽ പുക്കളെയൊക്കെവെന്നു

വഹിക്കനിന്നുടെകൃത്യം ഭവിക്കും ഭൂരിമംഗലം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശുക്രൻ ദേവയാനിയെ യയാതിക്ക് പാണിഗ്രഹണം ചെയ്ത്കൊടുക്കുന്നു.

-തിരശ്ശീല-