വിക്രമത്തൊടുപോര്‍ക്കടുത്തൊരുശക്ര

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദേവയാനി സ്വയംവരം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വൃഷപർവാവ്

വിക്രമത്തൊടുപോര്‍ക്കടുത്തൊരുശക്ര!നിന്നുടലാകവേ

ഏല്‍ക്കുമെന്‍ശിതഗോക്കളെന്നുധരിക്കഖേടകുലപ്രഭോ!

അടവിതടഭുവികഠിനവേദനപൂണ്ടുമണ്ടിയൊളിച്ചിടും

തടവതെന്നിയെപടപൊരുന്നളവടനസക്തനതായനീ